JaiTy

86 tekstów – auto­rem jest JaiTy.

śpiew

chłod­ny ocean z drzew
ma­razm w po­ran­kach wspólnych
krop­lą nadziei gniew
świt od­po­wie­dzi dumnych

kawą skro­piony sen
przyb­liża nas do wczoraj
smak niet­ros­kli­wych wen
o prze­bacze­nie woła

pro­za otar­ta z łez
w chmur­ne spogląda oczy
z do­ty­kiem tańczy deszcz
przebłysk tęczy unosi 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 5 października 2017, 23:24

dla lepszych

wspa­niałe ga­le­rie, pełne dzieł wie­ko­wych
ale obiek­ty­wizm, to epo­ka but­na
i dzi­siej­szych mis­trzów, ob­ser­wując no­wych
stwier­dza że to ra­ma, droż­sza jest od płót­na 

fraszka
zebrała 1 fiszkę • 30 września 2017, 23:45

koloryt

ocean chłod­nych drzew
ma­razm w po­ran­kach wspólnych
kroplą nadziei - gniew
świt od­po­wie­dzi chmurnych

kawą przeg­na­ny sen
i powrót w dum­ne wczo­raj
chłód egois­tycznych wen
o prze­bacze­nie wo­la

pro­za otar­ta z łez
znów twar­do pat­rzy w oczy
w do­tyku tańczy deszcz
ale przebłysk tęczy wnosi 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 września 2017, 23:42

boję się

ko­lej­ny wieczór przy­bity do ściany
uśmie­chy mar­twe bądź umierające
zi­mowy mon­sun trzas­kający drzwiami
po­rywa strzępki nadziei tonącej

więc słod­ko-kwaśne wy­pełzają słowa
z ust za­ciśniętych, prawdą umęczonych
nie usiądziemy już przy naszych stołach
z pa­kietem wspom­nień daw­no podzielonych


nocą prag­nienia otu­lamy w pościel
łza­mi pisze­my par­ty­tury senne
może za­pom­nisz o brook­lińskim moście
gdy się obudzisz a ja wciąż tu będę 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 19 września 2017, 22:59

wiatr poruszył okiennice

znam ulicę gdzie się czas zatrzymał
nat­chnął ciecia gdy oczy przymrużał
w dłonie cisnął oręże brzozowe
by co chwilę wspom­nienia odkurzał

znam te do­my gdzie się rodzą myśli
w drob­nych dłoniach przy kościel­nej bra­mie
tam nasz brat [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 1 fiszkę • 13 września 2017, 19:46

* * *

Cza­sa­mi mam og­rom­ny mętlik w głowie. Jak­bym spóźnił się na po­ciąg a za chwilę na ko­lej­ny i zno­wu. I w tym chaosie, po­go­ni za niczym nie pot­ra­fię zwol­nić, mi­mo końca dnia, mi­mo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 12 września 2017, 00:00

W

Smut­ne są słowa które kroczą pus­ty­mi uliczka­mi
Zaglądają do okien i ob­serwują myśli
Wokół chłód i ciem­ności co­raz głębsza
Za na­mi - wszyscy

Pat­rzę w ro­ześmiane do łez oczy
Og­romne z kro­pel­ki miłości
Do­tykam Cię światłem księżyca
I zim­nym deszczem w no­cy

Gdy wra­casz w mil­cze­niu gdy in­ni mówią
Roz­glądasz się, jak­bym był obok
Ty wiesz, ja Ciebie ro­zumiem
Tak bar­dzo że mógłbym Cię przekonać 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 31 sierpnia 2017, 21:07

* * *

Cza­sami pot­rze­ba zmian
Siada z Na­mi do ka­wy
Cho­ciaż kiep­ski to plan
W ser­cu ra­dy szu­kamy

Lecz nie zmienia się nic
Oprócz dat, ka­len­darzy
Po­zos­ta­je więc śnić
Tworząc włas­ne ob­ra­zy

Tu ko­lej­ny świt niesie
Wszys­tkim tym, którzy wierzą
Od­ro­binę błęki­tu
Jeśli z sobą się zmierzą

Nie przes­ta­waj więc śnić
Nie wstydź się swoich marzeń
Wyt­rwa­le do przo­du idź
Znasz? Epi­log wydarzeń... 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 28 sierpnia 2017, 17:22

* * *

Wsłuchu­je się w życie, w prag­nienie is­tnienia
Pog­wizdy­wanie, szcze­biot, ćwier­kot
Śpiew który zachwy­ca i nie wy­maga braw
I można go słuchać stąd - tam i tam

Zachwy­cam się potęgą tworze­nia
Gdy we włosach tańczy wiatr
Deszczu szcze­ry smak
Stu­ka o ka­mienie, na­wilża twarz

Obudziłaś mnie szep­tem czte­rech słów
Jeszcze świt zbierał ro­se z łąk
Gdy wska­załaś. miej­sce, gdzje jesteś
Mnie wciąż bra­ku­je ciepła twoich rąk 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 maja 2017, 23:11

Os­nuła mnie niemoc i przerzu­ca kartki 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 maja 2017, 20:01
Zeszyty
  • Myśli – na wagę naszych czasów

  • Poezja – mis­tyczne

  • Teksty – ryt­miczne

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

przedwczoraj, 09:11JaiTy sko­men­to­wał tek­st Zabić się wy­mie­rzyć so­bie cios Oku­ty [...]

13 grudnia 2017, 17:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st być al­truistą rzad­ko dziś [...]

12 grudnia 2017, 10:00JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niedostatek

10 grudnia 2017, 15:43JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niedostatek

8 grudnia 2017, 20:54JaiTy sko­men­to­wał tek­st Niedostatek

5 grudnia 2017, 20:38JaiTy sko­men­to­wał tek­st Czekam

4 grudnia 2017, 19:03JaiTy sko­men­to­wał tek­st https://youtube.com/watch?v=roXvX_UBr8k Powrót do do­mu wydłużają [...]

18 listopada 2017, 21:38JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nawet naj­większe oczy­tanie nie [...]