JaiTy

70 tekstów – auto­rem jest JaiTy.

* * *

Skąpa­ny w gorących myślach
Wpływających stru­mieniami z twoich oczu
Uwal­niasz mnie i zniewalasz.
Nie roz­pozna­je barw. 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 23 marca 2017, 09:53

* * *

Gdy ból sta­je się nie do zniesienia
Bez­radność ok­ry­wa cieniem świat
Twój i mój i nic się nie zmienia
A wewnątrz nas coś umiera
coś mil­knie
coś łka 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 22 marca 2017, 12:56

* * *

Od­po­wie­działem Ci siebie
Wśród ma­jes­ta­tycznych buków
Wy­soko na mchem po­rośniętej po­lanie
I zdu­miał się wiatr tym wyznaniom.

Byłem z Tobą wy­soko po­nad uniesienia
W czys­tym szep­cie po­nad spojrzenia
Do­tykałem­Twoich ust ty­siącem gwiazd
I budził mnie spokój dnia, bo wie­działem

Że jes­teś gdzieś tam i gdy przyj­dzie noc
Wrócisz 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 20 marca 2017, 09:27

smutna gra

strach że ktoś zro­zu­mie
lęk że On nie zro­zu­mie
i uciekające w noc po­ciągi
i miłość bez gra­nic

więc wąskie wro­ta praw­dy
to szcze­li­na twoich ust
w szuf­ladzie krzyczących listów
nie wysłanych - pa­miętasz jeszcze do ko­go?

w ok­nie płacze ocze­ki­wa­nie
me­lan­cho­lia kieru­je krop­le deszczu
na nieis­tniejące już nadzieje
wy­gasza żar prag­nień

zos­ta­je tyl­ko zle­pek słów
nie kończące się pożeg­na­nie
sce­na­riusz i spo­ro nut
wszys­tko w wor­ku wspomnień 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 lutego 2017, 16:43

Nie wypada nie przytaknąć

Wszak ty­le ra­zem
Cza­sami roz­sta­nia wspólne
Tak, by­wało do późna
I pow­rotów ma­gia - nud­na

Więc nie wy­pada
Praw­da ja­kie to trud­ne
Prze­pisa­nie piosenką
Wiosną pachnące, słowa wtórne

Uśmiech mnie chro­ni
Szcze­rość szki­cuje dłońmi
W pias­ku, w Two­jej toni
A obok po fa­lach przechadza się wiatr 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 14 lutego 2017, 16:07

Batszeba

Przeglądam się w twoich oczach
Za­nurzam się w nich tak głębo­ko
Że rzeczy­wis­tość usy­pia
I mie­sza się ja­wa ze snem

I tak udając że nie wiem
O czym myślisz - cze­go pragniesz
Dlacze­go mi na [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 4 lutego 2017, 00:55

Ja nie zapomnę

Pamiętasz

Gdy księżyc próbo­wał nie zasnąć
My wy­myka­liśmy się w noc
I biega­liśmy po nieboskłonie
Poz­by­wając się niemocy

Pa­miętasz

Nasz zwa­riowa­ny śmiech
Zais­tniał i wciąź gdzieś tam jest 
W przes­trze­ni wzruszeń i łez
Tych do których trud­no się przyznać 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 22 stycznia 2017, 08:17

W la­biryn­cie drzew
Od­najdu­jemy spokój
Bo nie jes­tem sam

In­sp. embe 

haiku • 12 stycznia 2017, 10:36

Czy znasz taką samotność

Gorąca her­ba­ta w dłoniach,
otu­lo­na wełnianym płaszczem.
Sza­rość w myślach - pokojach,
za ok­nem mróz - gwiaz­dy nad mias­tem.

Sa­mot­ność ta sa­ma co wczo­raj
Z roz­piętym żag­lem bezsennosci
Dry­fuje w morzu łez i sko­na
Oma­miona mgłą bezsilności

Zat­rzy­małem się tu - zmieniony
I umrę jak On i Ty i Oni
Drze­wo wy­puści pąk zielony
A kwiat zak­witnie w Two­jej dłoni 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 14 grudnia 2016, 21:40

* * *

Obudziłem się....

za­pom­niałem, że jesteś 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 9 grudnia 2016, 18:59
Zeszyty
  • Myśli – na wagę naszych czasów

  • Poezja – mis­tyczne

  • Teksty – ryt­miczne

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 12:08Cris sko­men­to­wał tek­st Skąpany w gorących myślach [...]

wczoraj, 08:38JaiTy sko­men­to­wał tek­st Otworzę mo­je ser­ce z [...]

wczoraj, 05:52JaiTy sko­men­to­wał tek­st Życzę Ci abyś.....  

przedwczoraj, 12:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st To była ro­man­tyczna miłość, [...]

przedwczoraj, 12:05JaiTy sko­men­to­wał tek­st śmierć kocha wszys­tkich przy­gotuj się [...]

23 marca 2017, 22:49JaiTy sko­men­to­wał tek­st A ja chciałabym..  

23 marca 2017, 21:23JaiTy sko­men­to­wał tek­st śmierć kocha wszys­tkich przy­gotuj się [...]

23 marca 2017, 11:04piórem2 sko­men­to­wał tek­st Gdy ból sta­je się [...]

23 marca 2017, 11:02JaiTy sko­men­to­wał tek­st Gdy ból sta­je się [...]

23 marca 2017, 10:28JaiTy sko­men­to­wał tek­st Miasto mru­ga śpiącym okiem słyszę [...]