JaiTy

76 tekstów – auto­rem jest JaiTy.

zatoczka zagubionych serc

smut­na piosen­ka gdy deszcz
wle­wa za nas łzy
a prze­cież to my
chce­my być za­kocha­ni

wiatr głaszcze mok­re skały
niesie w dłoniach chłód
i pa­miętni­ki z ideałami
i pos­mak tęskno­ty

na po­liczkach sól w ser­cu ból
tam piach i marze­nia na fa­lach
u schyłku dnia dry­fują
słońce się wy­pala

mnie wciąż bra­kuje słów
mi­raży ro­dem z nieba
pros­to­ty w zgiełku dni
kocha­nia - co nie trzeba 

wiersz
zebrał 5 fiszek • przedwczoraj, 21:00

* * *

Na mo­je us­ta upadła kropla
Jed­na z twoich łez
Przez ogień naszych spot­kań
I przez ten wiersz

A ty­siąc naszych słów
Zos­tało w ok­nie
I pro­sisz, A... mów 
Nie pozwól um­rzeć sa­mot­nie

Dla siebie jes­teśmy sa­mot­ni
Choć nikt z nas nie jest sam
I może ciut, górno­lot­ni
Szu­kamy uk­ry­tych Bram 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 18 kwietnia 2017, 10:20

Dedykacja

Lu­bię pożeg­na­nia, ta­kie tyl­ko nasze
Pos­trze­ganie siebie w próżni lecz bez fikcji
Obiet­ni­ce skry­te nie wy­powie­dziane
I szczyptę przy­jaźni na star­cie o zmierzchu

Lu­bię żłobić łza­mi uczu­cia z gra­nitu.
Prze­niknąć z od­dechem do serca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 7 kwietnia 2017, 10:10

* * *

frag­menty siebie cho­wam
między tek­sty nig­dy niepub­li­kowa­ne
opieram łok­cie o biuro
chy­ba już trochę stare

mogłoby świad­czyć prze­ciw­ko mnie
poz­wa­lam so­bie na zmęcze­nie
gdy już nikt nie ocze­kuje,
dzień zmęczo­ny chce odejść w cień

spa­cerującej w moim kierun­ku nocy
nie umiem usunąć już ty­le lat
ty­le py­tań bez od­po­wie­dzi
cisza - osiada, a mgła

wygląda złotej jesieni 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 5 kwietnia 2017, 21:38

* * *

tej no­cy gdy odeszłaś
za­bolał gniew
tworzy­wem przeszłość
pro­siłem o sen 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 5 kwietnia 2017, 21:32

Proste pytania

Mnóstwo zawiłych,
zaw­lczających się odpowiedzi.
Między us­ta­mi a ser­cem,
spływa kro­pel­ka­mi, stru­mieniem, wo­dos­pa­dem.

Tak, Ty od ro­ku wpat­ru­jesz się we mnie
a ja chłonę te spojrzenia.
I nie chcę być od­ważny ani ro­man­tyczny,
a jednak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 3 kwietnia 2017, 11:50

* * *

Skąpa­ny w gorących myślach
Wpływających stru­mieniami z twoich oczu
Uwal­niasz mnie i zniewalasz.
Nie roz­pozna­je barw. 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 23 marca 2017, 09:53

* * *

Gdy ból sta­je się nie do zniesienia
Bez­radność ok­ry­wa cieniem świat
Twój i mój i nic się nie zmienia
A wewnątrz nas coś umiera
coś mil­knie
coś łka 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 22 marca 2017, 12:56

* * *

Od­po­wie­działem Ci siebie
Wśród ma­jes­ta­tycznych buków
Wy­soko na mchem po­rośniętej po­lanie
I zdu­miał się wiatr tym wyznaniom.

Byłem z Tobą wy­soko po­nad uniesienia
W czys­tym szep­cie po­nad spojrzenia
Do­tykałem­Twoich ust ty­siącem gwiazd
I budził mnie spokój dnia, bo wie­działem

Że jes­teś gdzieś tam i gdy przyj­dzie noc
Wrócisz 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 20 marca 2017, 09:27

smutna gra

strach że ktoś zro­zu­mie
lęk że On nie zro­zu­mie
i uciekające w noc po­ciągi
i miłość bez gra­nic

więc wąskie wro­ta praw­dy
to szcze­li­na twoich ust
w szuf­ladzie krzyczących listów
nie wysłanych - pa­miętasz jeszcze do ko­go?

w ok­nie płacze ocze­ki­wa­nie
me­lan­cho­lia kieru­je krop­le deszczu
na nieis­tniejące już nadzieje
wy­gasza żar prag­nień

zos­ta­je tyl­ko zle­pek słów
nie kończące się pożeg­na­nie
sce­na­riusz i spo­ro nut
wszys­tko w wor­ku wspomnień 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 14 lutego 2017, 16:43
Zeszyty
  • Myśli – na wagę naszych czasów

  • Poezja – mis­tyczne

  • Teksty – ryt­miczne

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

dzisiaj, 14:39Papużka sko­men­to­wał tek­st zatoczka za­gubionych serc

dzisiaj, 09:32JaiTy sko­men­to­wał tek­st Każdy po­mysł na [...]

wczoraj, 07:15natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st zatoczka za­gubionych serc

wczoraj, 06:58JaiTy sko­men­to­wał tek­st Tyle lat cze­kałam.. po­wiedz [...]

przedwczoraj, 23:59nicola-57 sko­men­to­wał tek­st zatoczka za­gubionych serc

przedwczoraj, 23:51Cris sko­men­to­wał tek­st zatoczka za­gubionych serc

przedwczoraj, 22:22fyrfle sko­men­to­wał tek­st zatoczka za­gubionych serc

przedwczoraj, 21:39Indygoo sko­men­to­wał tek­st zatoczka za­gubionych serc

przedwczoraj, 14:06JaiTy sko­men­to­wał tek­st Kamień

przedwczoraj, 07:37JaiTy sko­men­to­wał tek­st I mógłbym już odejść [...]