JaiTy

93 teksty – auto­rem jest JaiTy.

Miłość cz 1

Miłość ma wiele imion
Więc nieza­leżnie od wieku
Two­jego wdzięku i sty­lu
Dob­rze ją trak­tuj człowieku

Z Bożego pun­ktu widze­nia
Ma również wiele twarzy
Mnóstwo do po­wie­dze­nia
I nies­pełnionych marzeń

Wys­tar­czy skrzydło mo­tyla
By błysnął płomyk nadziei
Wys­tar­czy też jed­na chwi­la
By w po­piół uczu­cia zmienić

Miłość nie szu­ka pok­lasku
Niez­mien­ność Bożego słowa
To jest real­ny zwiastun
Jak wier­ność w życiu zachować 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 czerwca 2018, 20:42

Pragnienie

Spoglądasz trochę przez łzy
Wspom­nienia wra­cają jak ptaki
Z na­jod­leglej­szych stron, do chwil
Gdzie w kąci­kach drżących ust
Tli się niepokój

I nie ma żad­nej poez­ji
W gasnącym og­niu, w snach
W sym­bo­lach które budzą strach
W miłości która nie is­tnieje
In­ter­pre­tuje nas czas

Jes­tem tu i kocham nas
I bu­duje spokój jak mur ob­ronny
Po­korą kreuje su­mienie
Byłaś moim zaurocze­niem
Naiw­ność jest w nas 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 27 maja 2018, 22:10

Bezmiar spojrzeń

Śniłem o to­bie chwilę
Boję się ta­kich snów
Świad­czą o mo­jej wi­nie
I że zro­bię to znów

Bez­miar cza­su i miej­sca
Które łączą nam myśli
Okłamują nam ser­ca
Wierząc że cud się ziści

Kocham na ciebie pat­rzeć
I opi­sać nie zdołam
Piękna które wy­baczyć
Muszę i pokonać 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 maja 2018, 22:00

Apogeum

Strach przed ut­ratą gdy się jeszcze nie ma 
Lek przed po­siada­niem, bo nie wol­no mieć
Ty­le pa­radoksów zaczęłaś wymieniać
Na podróż w niez­na­ne do niepew­nych miej­sc

Czułem dzi­siaj włosy tuż przy mo­jej twarzy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 stycznia 2018, 22:21

Próżne gadanie

Szósta godzi­na po półno­cy
Budzik natrętnie płoszy sny
Córka w roz­paczy moczy włosy
Żona uda­je że jeszcze śpi

Ka­wa her­ba­ta w pros­ty sposób
Roz­poczy­namy ten no­wy dzień
Śniada­nie dzi­siaj dla trzech osób
Po­daję trochę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 5 fiszek • 19 stycznia 2018, 17:26

Kim dla Ciebie jestem?

Ile jest we mnie pór ro­ku
Podróży nie ukończo­nych
Prag­nień płoszących spokój
Ta­jem­nic za­kurzo­nych

Ile jest we mnie smut­ku
Uczuć płodzących skar­gi
Ile wy­razów ob­cych
Plu­gawiących mi war­gi

Ile jest we mnie bluesa
Tęsknoty [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 9 fiszek • 18 stycznia 2018, 20:53

Emocjonalne wariacje

Zwa­riowa­na noc
Zmęczo­na słowa­mi
Przep­la­taniem włosów
Od­chodzi za ho­ryzont

Ku­pidyn jest cieka­wy wniosków
Układa się wśród suchych traw
Wdmuchu­je za­pach let­nich ziół
W nasze noz­drza i drwi

Świt nie poz­wa­la tu zos­tać
Nieba­wem zbudzi się świat
Słońce zaw­stydzi nas ocze­kiwa­niem
Może to lęk przed doj­rzałością

Uczu­cie że mnie kochasz
Chcesz ze mną zos­tać
Poz­wa­la mi odejść
Nie ro­zumiem, dlaczego 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 stycznia 2018, 16:14

śpiew

chłod­ny ocean z drzew
ma­razm w po­ran­kach wspólnych
krop­lą nadziei gniew
świt od­po­wie­dzi dumnych

kawą skro­piony sen
przyb­liża nas do wczoraj
smak niet­ros­kli­wych wen
o prze­bacze­nie woła

pro­za otar­ta z łez
w chmur­ne spogląda oczy
z do­ty­kiem tańczy deszcz
przebłysk tęczy unosi 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 października 2017, 23:24

dla lepszych

wspa­niałe ga­le­rie, pełne dzieł wie­ko­wych
ale obiek­ty­wizm, to epo­ka but­na
i dzi­siej­szych mis­trzów, ob­ser­wując no­wych
stwier­dza że to ra­ma, droż­sza jest od płót­na 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 30 września 2017, 23:45

koloryt

ocean chłod­nych drzew
ma­razm w po­ran­kach wspólnych
kroplą nadziei - gniew
świt od­po­wie­dzi chmurnych

kawą przeg­na­ny sen
i powrót w dum­ne wczo­raj
chłód egois­tycznych wen
o prze­bacze­nie wo­la

pro­za otar­ta z łez
znów twar­do pat­rzy w oczy
w do­tyku tańczy deszcz
ale przebłysk tęczy wnosi 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 września 2017, 23:42
Zeszyty
  • Myśli – na wagę naszych czasów

  • Poezja – mis­tyczne

  • Teksty – ryt­miczne

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

13 września 2018, 06:10JaiTy sko­men­to­wał tek­st ego rzeźbi wiz­je według [...]

12 września 2018, 18:39JaiTy sko­men­to­wał tek­st ego rzeźbi wiz­je według [...]

2 września 2018, 21:02JaiTy sko­men­to­wał tek­st Miłość cz 1 

2 września 2018, 21:01JaiTy sko­men­to­wał tek­st Pragnienie

27 sierpnia 2018, 10:11klorynda sko­men­to­wał tek­st Pragnienie

27 sierpnia 2018, 10:06klorynda sko­men­to­wał tek­st Miłość cz 1 

29 lipca 2018, 22:34JaiTy sko­men­to­wał tek­st każdy kwiat kiedyś przek­wi­ta.  

27 lipca 2018, 04:46JaiTy sko­men­to­wał tek­st Gdy pier­wszy raz przeczy­tałam [...]

22 lipca 2018, 20:02JaiTy sko­men­to­wał tek­st Darowana przez słońce

12 lipca 2018, 22:57JaiTy sko­men­to­wał tek­st dopiero gdy zap­ragnęłam o [...]