JaiTy

90 tekstów – auto­rem jest JaiTy.

Apogeum

Strach przed ut­ratą gdy się jeszcze nie ma 
Lek przed po­siada­niem, bo nie wol­no mieć
Ty­le pa­radoksów zaczęłaś wymieniać
Na podróż w niez­na­ne do niepew­nych miej­sc

Czułem dzi­siaj włosy tuż przy mo­jej twarzy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 stycznia 2018, 22:21

Próżne gadanie

Szósta godzi­na po półno­cy
Budzik natrętnie płoszy sny
Córka w roz­paczy moczy włosy
Żona uda­je że jeszcze śpi

Ka­wa her­ba­ta w pros­ty sposób
Roz­poczy­namy ten no­wy dzień
Śniada­nie dzi­siaj dla trzech osób
Po­daję trochę [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 19 stycznia 2018, 17:26

Kim dla Ciebie jestem?

Ile jest we mnie pór ro­ku
Podróży nie ukończo­nych
Prag­nień płoszących spokój
Ta­jem­nic za­kurzo­nych

Ile jest we mnie smut­ku
Uczuć płodzących skar­gi
Ile wy­razów ob­cych
Plu­gawiących mi war­gi

Ile jest we mnie bluesa
Tęsknoty [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 8 fiszek • 18 stycznia 2018, 20:53

Emocjonalne wariacje

Zwa­riowa­na noc
Zmęczo­na słowa­mi
Przep­la­taniem włosów
Od­chodzi za ho­ryzont

Ku­pidyn jest cieka­wy wniosków
Układa się wśród suchych traw
Wdmuchu­je za­pach let­nich ziół
W nasze noz­drza i drwi

Świt nie poz­wa­la tu zos­tać
Nieba­wem zbudzi się świat
Słońce zaw­stydzi nas ocze­kiwa­niem
Może to lęk przed doj­rzałością

Uczu­cie że mnie kochasz
Chcesz ze mną zos­tać
Poz­wa­la mi odejść
Nie ro­zumiem, dlaczego 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 stycznia 2018, 16:14

śpiew

chłod­ny ocean z drzew
ma­razm w po­ran­kach wspólnych
krop­lą nadziei gniew
świt od­po­wie­dzi dumnych

kawą skro­piony sen
przyb­liża nas do wczoraj
smak niet­ros­kli­wych wen
o prze­bacze­nie woła

pro­za otar­ta z łez
w chmur­ne spogląda oczy
z do­ty­kiem tańczy deszcz
przebłysk tęczy unosi 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 5 października 2017, 23:24

dla lepszych

wspa­niałe ga­le­rie, pełne dzieł wie­ko­wych
ale obiek­ty­wizm, to epo­ka but­na
i dzi­siej­szych mis­trzów, ob­ser­wując no­wych
stwier­dza że to ra­ma, droż­sza jest od płót­na 

fraszka
zebrała 2 fiszki • 30 września 2017, 23:45

koloryt

ocean chłod­nych drzew
ma­razm w po­ran­kach wspólnych
kroplą nadziei - gniew
świt od­po­wie­dzi chmurnych

kawą przeg­na­ny sen
i powrót w dum­ne wczo­raj
chłód egois­tycznych wen
o prze­bacze­nie wo­la

pro­za otar­ta z łez
znów twar­do pat­rzy w oczy
w do­tyku tańczy deszcz
ale przebłysk tęczy wnosi 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 24 września 2017, 23:42

boję się

ko­lej­ny wieczór przy­bity do ściany
uśmie­chy mar­twe bądź umierające
zi­mowy mon­sun trzas­kający drzwiami
po­rywa strzępki nadziei tonącej

więc słod­ko-kwaśne wy­pełzają słowa
z ust za­ciśniętych, prawdą umęczonych
nie usiądziemy już przy naszych stołach
z pa­kietem wspom­nień daw­no podzielonych


nocą prag­nienia otu­lamy w pościel
łza­mi pisze­my par­ty­tury senne
może za­pom­nisz o brook­lińskim moście
gdy się obudzisz a ja wciąż tu będę 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 19 września 2017, 22:59

wiatr poruszył okiennice

znam ulicę gdzie się czas zatrzymał
nat­chnął ciecia gdy oczy przymrużał
w dłonie cisnął oręże brzozowe
by co chwilę wspom­nienia odkurzał

znam te do­my gdzie się rodzą myśli
w drob­nych dłoniach przy kościel­nej bra­mie
tam nasz brat [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 2 fiszki • 13 września 2017, 19:46

* * *

Cza­sa­mi mam og­rom­ny mętlik w głowie. Jak­bym spóźnił się na po­ciąg a za chwilę na ko­lej­ny i zno­wu. I w tym chaosie, po­go­ni za niczym nie pot­ra­fię zwol­nić, mi­mo końca dnia, mi­mo [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 12 września 2017, 00:00
Zeszyty
  • Myśli – na wagę naszych czasów

  • Poezja – mis­tyczne

  • Teksty – ryt­miczne

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

22 maja 2018, 11:51JaiTy sko­men­to­wał tek­st Nie ważne cze­go szu­kasz, [...]

22 maja 2018, 11:45JaiTy sko­men­to­wał tek­st mikroopowiadanie sto siedem­naste

12 kwietnia 2018, 22:46JaiTy sko­men­to­wał tek­st Adamie two­ja Ewa

10 kwietnia 2018, 07:23JaiTy sko­men­to­wał tek­st Adamie two­ja Ewa

10 kwietnia 2018, 00:46JaiTy sko­men­to­wał tek­st Zaproś mnie do swo­jego dom­ku [...]

29 marca 2018, 21:25Papużka sko­men­to­wał tek­st Apogeum

9 marca 2018, 07:12JaiTy sko­men­to­wał tek­st Mimo, że przy­ciągnęłaś mnie [...]

9 marca 2018, 07:05JaiTy sko­men­to­wał tek­st Cie~pło

13 lutego 2018, 00:33JaiTy sko­men­to­wał tek­st I co z ty­mi [...]

28 stycznia 2018, 23:54JaiTy sko­men­to­wał tek­st Uwolniona