JaiTy

78 tekstów – auto­rem jest JaiTy.

* * *

Wsłuchu­je się w życie, w prag­nienie is­tnienia
Pog­wizdy­wanie, szcze­biot, ćwier­kot
Śpiew który zachwy­ca i nie wy­maga braw
I można go słuchać stąd - tam i tam

Zachwy­cam się potęgą tworze­nia
Gdy we włosach tańczy wiatr
Deszczu szcze­ry smak
Stu­ka o ka­mienie, na­wilża twarz

Obudziłaś mnie szep­tem czte­rech słów
Jeszcze świt zbierał ro­se z łąk
Gdy wska­załaś. miej­sce, gdzje jesteś
Mnie wciąż bra­ku­je ciepła twoich rąk 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 30 maja 2017, 23:11

Os­nuła mnie niemoc i przerzu­ca kartki 

myśl
zebrała 2 fiszki • 23 maja 2017, 20:01

zatoczka zagubionych serc

smut­na piosen­ka gdy deszcz
wy­lewa za nas łzy
a prze­cież to my
chce­my być za­kocha­ni

wiatr głaszcze mok­re skały
niesie w dłoniach chłód
i pa­miętni­ki z ideałami
i pos­mak tęskno­ty

na po­liczkach sól w ser­cu ból
tam piach i marze­nia na fa­lach
u schyłku dnia dry­fują
słońce się wy­pala

mnie wciąż bra­kuje słów
mi­raży ro­dem z nieba
pros­to­ty w zgiełku dni
kocha­nia - co nie trzeba 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 27 kwietnia 2017, 21:00

* * *

Na mo­je us­ta upadła kropla
Jed­na z twoich łez
Przez ogień naszych spot­kań
I przez ten wiersz

A ty­siąc naszych słów
Zos­tało w ok­nie
I pro­sisz, A... mów 
Nie pozwól um­rzeć sa­mot­nie

Dla siebie jes­teśmy sa­mot­ni
Choć nikt z nas nie jest sam
I może ciut, górno­lot­ni
Szu­kamy uk­ry­tych Bram 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 18 kwietnia 2017, 10:20

Dedykacja

Lu­bię pożeg­na­nia, ta­kie tyl­ko nasze
Pos­trze­ganie siebie w próżni lecz bez fikcji
Obiet­ni­ce skry­te nie wy­powie­dziane
I szczyptę przy­jaźni na star­cie o zmierzchu

Lu­bię żłobić łza­mi uczu­cia z gra­nitu.
Prze­niknąć z od­dechem do serca [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 7 fiszek • 7 kwietnia 2017, 10:10

* * *

frag­menty siebie cho­wam
między tek­sty nig­dy niepub­li­kowa­ne
opieram łok­cie o biuro
chy­ba już trochę stare

mogłoby świad­czyć prze­ciw­ko mnie
poz­wa­lam so­bie na zmęcze­nie
gdy już nikt nie ocze­kuje,
dzień zmęczo­ny chce odejść w cień

spa­cerującej w moim kierun­ku nocy
nie umiem usunąć już ty­le lat
ty­le py­tań bez od­po­wie­dzi
cisza - osiada, a mgła

wygląda złotej jesieni 

wiersz
zebrał 7 fiszek • 5 kwietnia 2017, 21:38

* * *

tej no­cy gdy odeszłaś
za­bolał gniew
tworzy­wem przeszłość
pro­siłem o sen 

wiersz
zebrał 9 fiszek • 5 kwietnia 2017, 21:32

Proste pytania

Mnóstwo zawiłych,
zaw­lczających się odpowiedzi.
Między us­ta­mi a ser­cem,
spływa kro­pel­ka­mi, stru­mieniem, wo­dos­pa­dem.

Tak, Ty od ro­ku wpat­ru­jesz się we mnie
a ja chłonę te spojrzenia.
I nie chcę być od­ważny ani ro­man­tyczny,
a jednak [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 3 kwietnia 2017, 11:50

* * *

Skąpa­ny w gorących myślach
Wpływających stru­mieniami z twoich oczu
Uwal­niasz mnie i zniewalasz.
Nie roz­pozna­je barw. 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 23 marca 2017, 09:53

* * *

Gdy ból sta­je się nie do zniesienia
Bez­radność ok­ry­wa cieniem świat
Twój i mój i nic się nie zmienia
A wewnątrz nas coś umiera
coś mil­knie
coś łka 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 22 marca 2017, 12:56
Zeszyty
  • Myśli – na wagę naszych czasów

  • Poezja – mis­tyczne

  • Teksty – ryt­miczne

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

wczoraj, 12:15JaiTy sko­men­to­wał tek­st Dedykacja

wczoraj, 07:48Papużka sko­men­to­wał tek­st Dedykacja

20 lipca 2017, 19:37JaiTy sko­men­to­wał tek­st uczucia rodzą się świado­mie emoc­je [...]

18 lipca 2017, 18:28JaiTy sko­men­to­wał tek­st jeśli szcze­ra pochwała po­ruszy [...]

12 lipca 2017, 16:36JaiTy sko­men­to­wał tek­st Misja.  

23 czerwca 2017, 18:22JaiTy sko­men­to­wał tek­st Moją de­finicją miłości jest [...]

23 czerwca 2017, 18:19JaiTy sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

21 czerwca 2017, 23:44JaiTy sko­men­to­wał tek­st Do Pa­na J 

19 czerwca 2017, 19:38JaiTy sko­men­to­wał tek­st ***

6 czerwca 2017, 10:22Cris sko­men­to­wał tek­st Ja muszę wra­cać do [...]