JaiTy

99 tekstów – auto­rem jest JaiTy.

Ten ktoś z tłumu

Dlacze­go ludzie wciąż piszą
O rzeczach których nie czują
Słowa których nie słyszą
W cza­sop­rzes­trze­ni wi­rują

W przed dzień i w chwi­li dramatu
Iluzją włas­nych wy­borów
Zbliżają nas do in­nych światów
Budzi w nich no­wych pot­worów

Py­tania bez od­po­wie­dzi
Kocha­nie bez wza­jem­ności
Ktoś nas próbu­je wyp­rzedzić
Zbyt ma­li by to zrozumieć 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 14 listopada 2018, 22:23

Czas nie jest moim sprzymierzeńcem

Wciąż z prze­rażeniem pat­rzę w przyszłość
Choć wiara kształci mi su­mienie
Od­rzu­cam mi­ty niepot­rzeb­ne
Ana­lizu­je swo­je istnienie 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 12 listopada 2018, 21:35

Szczęście

Chcę być szczęśli­wy już dzi­siaj
Nie kiedyś na złotej plaży
Mnie również czas nie oszczędził
Kto mnie ów cza­sem ob­darzył

Strach przed ut­ratą życia
Ob­ra­ca mo­netę w pal­cach
Ale kto strachem wzgar­dzi
Nie przet­rwa tej pro­wokac­ji

Chcę marzyć zgod­nie z prawdą
Nie z nur­tem te­go świata
Przyszłość swą znać i ją karmić
Nie zgar­niać, resztek nie zmiatać 

wiersz
zebrał 4 fiszki • 7 listopada 2018, 19:59

Piękny świat

Pod niebem tęcza świateł miast
Łuny niepo­kor­nych og­nisk
Cienie i smu­tek łzy płacz
Sny z dłońmi w kierun­ku mod­litw

Pod niebem zbyt wiele braw
Roz­brzmiewa nadętą ciszą
W sku­pieniu sze­leści wiatr
Nadzieję w liściach kołysząc

Noc przeob­raża ser­ca
Wy­pagadza nam twarze
Nie ważne stają się miej­sca
Przyb­liża nas do marzeń 

wiersz
zebrał 2 fiszki • 31 października 2018, 23:02

To tylko ja

Niczym się nie wyróżniam w tłumie
Więc pew­nie oprócz Stwórcy w niebie
Nikt mnie tu nie zna i nie ro­zumie
W za­sadzie nie znam na­wet sam siebie

Chcę dzi­siaj uciec i zostać [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 4 fiszki • 3 października 2018, 22:09

Nocny motyl śpi

W poświacie marzeń i złudzeń blas­ku
W og­rodzie smut­nych, sa­mot­nych lamp
Kreślę py­tania dłonią na pias­ku
Z nadzieją w głosie od­mie­rzam świat

Sze­les­tem słów płoszo­ne sny
Pod płaszczem no­cy do chwi­li światła
Stworzyłaś nas u pro­gu drzwi
U stóp brud­ne­go śpiące­go miasta

Ty jes­teś tu ja jes­tem tam
I nie pa­miętam ja­ki to śmiech
Może per­listy z wil­gotnych warg
Roz­jaśniał mi ko­lej­ny dzień 

wiersz
zebrał 10 fiszek • 30 września 2018, 21:54

Miłość cz 1

Miłość ma wiele imion
Więc nieza­leżnie od wieku
Two­jego wdzięku i sty­lu
Dob­rze ją trak­tuj człowieku

Z Bożego pun­ktu widze­nia
Ma również wiele twarzy
Mnóstwo do po­wie­dze­nia
I nies­pełnionych marzeń

Wys­tar­czy skrzydło mo­tyla
By błysnął płomyk nadziei
Wys­tar­czy też jed­na chwi­la
By w po­piół uczu­cia zmienić

Miłość nie szu­ka pok­lasku
Niez­mien­ność Bożego słowa
To jest real­ny zwiastun
Jak wier­ność w życiu zachować 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 16 czerwca 2018, 20:42

Pragnienie

Spoglądasz trochę przez łzy
Wspom­nienia wra­cają jak ptaki
Z na­jod­leglej­szych stron, do chwil
Gdzie w kąci­kach drżących ust
Tli się niepokój

I nie ma żad­nej poez­ji
W gasnącym og­niu, w snach
W sym­bo­lach które budzą strach
W miłości która nie is­tnieje
In­ter­pre­tuje nas czas

Jes­tem tu i kocham nas
I bu­duje spokój jak mur ob­ronny
Po­korą kreuje su­mienie
Byłaś moim zaurocze­niem
Naiw­ność jest w nas 

wiersz
zebrał 5 fiszek • 27 maja 2018, 22:10

Bezmiar spojrzeń

Śniłem o to­bie chwilę
Boję się ta­kich snów
Świad­czą o mo­jej wi­nie
I że zro­bię to znów

Bez­miar cza­su i miej­sca
Które łączą nam myśli
Okłamują nam ser­ca
Wierząc że cud się ziści

Kocham na ciebie pat­rzeć
I opi­sać nie zdołam
Piękna które wy­baczyć
Muszę i pokonać 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 26 maja 2018, 22:00

Apogeum

Strach przed ut­ratą gdy się jeszcze nie ma 
Lek przed po­siada­niem, bo nie wol­no mieć
Ty­le pa­radoksów zaczęłaś wymieniać
Na podróż w niez­na­ne do niepew­nych miej­sc

Czułem dzi­siaj włosy tuż przy mo­jej twarzy [...] — czytaj całość

wiersz
zebrał 6 fiszek • 21 stycznia 2018, 22:21
Zeszyty
  • Myśli – na wagę naszych czasów

  • Poezja – mis­tyczne

  • Teksty – ryt­miczne

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
I J K
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

15 listopada 2018, 21:01JaiTy sko­men­to­wał tek­st Miłość Go stworzyła,miłość wyz­nacza [...]

15 listopada 2018, 09:05kati75 sko­men­to­wał tek­st Ten ktoś z tłumu

14 listopada 2018, 23:06piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ten ktoś z tłumu

14 listopada 2018, 23:04JaiTy sko­men­to­wał tek­st Ten ktoś z tłumu

14 listopada 2018, 22:56piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ten ktoś z tłumu

14 listopada 2018, 22:50JaiTy sko­men­to­wał tek­st Ten ktoś z tłumu

14 listopada 2018, 22:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ten ktoś z tłumu

14 listopada 2018, 22:43JaiTy sko­men­to­wał tek­st Ten ktoś z tłumu

14 listopada 2018, 22:41piórem2 sko­men­to­wał tek­st Ten ktoś z tłumu

14 listopada 2018, 22:30JaiTy sko­men­to­wał tek­st Ten ktoś z tłumu